Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
Samenstelling

De organisatie bestaat uit twee predikanten, zes ouderlingen, zes diakenen en zeven ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar.
De predikanten gaan de gemeente voor in de erediensten en op de weg van het geloof en dienstbaarheid.
De ouderlingen zijn er voor het pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de gemeente.
De diakenen hebben als kerntaak te helpen waar geen helper is. Zij zetten zich in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van geld, gebouwen en goederen.

Taken

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
– Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
– Samen uit de Bijbel lezen en leven
– Open zijn, elkaar aanvaarden
– Omzien naar elkaar
– Maatschappelijk betrokken zijn
– Helpen waar geen helper is

Moderamen

De vergaderingen van de Kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen bestaat uit voorzitter (vacant), de beide predikanten ds. Barbara de Groot en ds. Kees Lous, de scriba a.i. Joke Stam, de voorzitter van de diakenen Liesbeth van der Lugt en de voorzitter van de kerkrentmeesters (vacature).

    Berichten van de kerkenraad

De doden gedenken om wie ze waren

De laatste zondag van het kerkelijk jaar (22 november) is de Gedachtenisdienst, waarin we de overleden gemeenteleden gedenken door hun namen te noemen en daarbij een kaars aan te steken. Veel kerken zetten hun deuren al begin november open op 1 of 2 november (Allerheiligen en Allerzielen). Omdat het niet mogelijk is met veel mensen…

Nieuwe coronaregels voor onze kerkdiensten

Het Kabinet heeft strengere maatregelen afgekondigd die gevolgen hebben voor onze kerkdiensten. Als Engelmunduskerk volgen wij het dringend advies om mondkapjes te gebruiken in de kerk. Dat betekent dat de gastpersonen die u ontvangen en een plaats wijzen een mondkapje dragen. U kunt dat ook doen en zodra u op uw plaats zit is dat…

Ons kerkgebouw is weer in gebruik

We hebben lang gewacht: op zondag 9 augustus is de kerk weer open gegaan  Omdat het corona-virus nog lang niet verdwenen is, is het niet mogelijk kerkdiensten te houden zoals we gewend waren. Dat kan alleen als we ons houden aan de voorschriften van het RIVM en de PKN met als belangrijkste regels: hygiëne en 1,5 meter afstand. Het aantal…

Landelijke Extra Actie Kerkbalans

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen. Nu kerken niet…

Contactpersoon:
Joke Stam, ouderling-scriba a.i.
0255-520966

stuur een mail
Kerkenraadsvergaderingen:
  • 25 november 2019
  • 6 januari 2020
  • 9 maart 2020
  • 11 mei 2020
  • 22 juni 2020
Vergaderverslagen:

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.