Diaconie

De Diaconie vervult haar roeping in de kerk en de wereld door te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. Zij vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. Zij streeft ernaar om zich nu en in de toekomst plaatselijk, landelijk en wereldwijd dienstbaar op te stellen voor de medemens.

Hoofdopdrachten

De hoofdopdrachten zijn daarbij:
– De erediensten.
– Geven van aandacht in velerlei vorm en hulp te verlenen bij financiële en sociale problemen.
– Het verlenen van zorg met helpende hand en geld, niet alleen in de eigen gemeente, maar waar mogelijk regionaal, landelijk en wereldwijd.
– Het beheren van de diaconale gelden.

Daarnaast organiseert de Diaconie verschillende acties.

Samenstelling

Het college van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerkenraad en bestaat uit:
– Liesbeth van der Lugt, voorzitter
– Dirk Tamerius, secretaris
– Krijn Gesink, penningmeester
– Ineke de Jong

Gift of donatie en de belasting

Een gift of donatie voor het werk van de Diaconie is welkom!
Deze kan worden overgemaakt op het hiernaast genoemde rekeningnummer.
Uw gift, donatie of bijdrage komt in aanmerking voor belastingaftrek (giften zijn aftrekbaar boven 1% van het verzamelinkomen) omdat de Diaconie van de Engelmunduskerk de ANBI status heeft.

Contactpersoon:
Dirk Tamerius, diaken
Verbrande Vlak 2
1974 SL IJmuiden
0255-514262

stuur een mail

De diakenen

 

Bank NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
o.v.v. gift of donatie

ANBI Diaconie

anbi

RSIN: 824126725

KvK-nummer Diaconie: 76400115

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.