Diaconie

De Diaconie vervult haar roeping in de kerk en de wereld door te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. Zij vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. Zij streeft ernaar om zich nu en in de toekomst plaatselijk, landelijk en wereldwijd dienstbaar op te stellen voor de medemens.

Hoofdopdrachten

De hoofdopdrachten zijn daarbij:
– De erediensten.
– Geven van aandacht in velerlei vorm en hulp te verlenen bij financiële en sociale problemen.
– Het verlenen van zorg met helpende hand en geld, niet alleen in de eigen gemeente, maar waar mogelijk regionaal, landelijk en wereldwijd.
– Het beheren van de diaconale gelden.

Daarnaast organiseert de Diaconie verschillende acties. Zie hieronder.

Samenstelling

Het college van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerkenraad en bestaat uit:
– Liesbeth van der Lugt, voorzitter
– Dirk Tamerius, secretaris
– Krijn Gesink, penningmeester
– Ineke de Jong

Gift of donatie en de belasting

Een gift of donatie voor het werk van de Diaconie is welkom!
Deze kan worden overgemaakt op het hiernaast genoemde rekeningnummer.
Uw gift, donatie of bijdrage komt in aanmerking voor belastingaftrek (giften zijn aftrekbaar boven 1% van het verzamelinkomen) omdat de Diaconie van de Engelmunduskerk de ANBI status heeft.

   Acties en berichten van de diaconie

Punten voor de Voedselbank

DE PUNTEN voor Voedselbank Velsen   Heeft u nog DE Punten ?? In november en december willen we deze punten inzamelen voor de Voedselbank in Velsen. Er staat een doos…

Samen Onder Een Dak Dag – Voedselbankaktie

Zondag 27 augustus om 10.45 uur in de Engelmunduskerk Het thema is AGAPÉ. Een Agapéviering betekent: delen met anderen die het minder hebben dan wij. Daarom willen we aan deze dag een…

Diaconie collecte Kerk in Actie-Noodhulp Oekraïne

Kerk voor de samenleving Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite  om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles…

Diaconie collecte PaasChallence 2023

PaasChallenge: terug in de tijd van de Bijbel Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor  Pasen mee met de PaasChallenge.…

Diaconieactie voor kinderen Asielschip

Via Welzijn Velsen kreeg dominee Joke Zuidema het verzoek of de gezamenlijke  diaconieën van Velsen iets zouden kunnen betekenen voor de bewoners van het schip. Op dit moment verblijven er…

Paasgroetenaktie voor gedetineerden

3 april 2022 Paasgroetenaktie voor gedetineerden  De kaarten zijn inmiddels opgestuurd naar de Protestantse Kerk in Utrecht. Daar worden de kaarten gesorteerd en verdeeld over alle gevangenissen in Nederland en…

Contactpersoon:
Dirk Tamerius, diaken
Verbrande Vlak 2
1974 SL IJmuiden
06-4986 5969

stuur een mail

De diakenen

 

Bank NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
o.v.v. gift of donatie

ANBI Diaconie

anbi

RSIN: 824126725

KvK-nummer Diaconie: 76400115

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2022-2027 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.