De vier collecte acties

Elk jaar organiseren de kerkrentmeesters vier acties om te zorgen dat er voldoende financiële bijdragen binnenkomen voor een gezonde exploitatie.
1. Actie Kerkbalans 2024

Elk jaar is er de Actie Kerkbalans voor de jaarlijkse toezegging van de kerkelijke bijdrage (AKB).
Het thema van Kerkbalans 2024 is helder en eenvoudig: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want de kerk is van waarde. Uiteraard geldt dit voor ons eeuwenoude kerkgebouw. Meer nog geldt dit voor alles wat de kerk u en anderen kan bieden aan activiteiten en betrokkenheid. Daarom klinkt de vraag of u de Engelmunduskerk, de protestantse gemeente te Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost wilt steunen met een jaarlijkse bijdrage. Heeft u dit de afgelopen jaren ook gedaan? Dan daarvoor hartelijk dank. Hopelijk bent u bereid om uw gift iets te verhogen. Mocht u nog niet eerder hebben meegedaan aan deze actie, dan vragen wij u dit in overweging te nemen. Uw bijdrage is hard nodig en wordt goed besteed.

Op deze website is te zien wat de kerk allemaal doet. Wekelijkse diensten, pastorale gesprekken, activiteiten ter bezinning en verdieping en evenementen op het gebied van kunst en cultuur. De kerk hoopt daarmee van betekenis te zijn in het leven van gemeenteleden en andere inwoners van Velsen.

Wilt u bijdragen dan kan dat op het hiernaast vermelde rekeningnummer.

2. Paascollecte

Als gemeenten vieren we Pasen, het feest van de opstanding, nieuw leven en hoop!  Als gemeente mogen we elkaar troosten en bemoedigen door ‘s zondags samen te zingen, te bidden en te vieren. En ook door om te zien naar wie het moeilijk hebben en door hulp te bieden waar dat nodig is, dicht bij en ver weg.
Om dit als gemeente te kunnen doen, is naast liefde, aandacht en tijd ook geld nodig. Daarom vragen we u vanuit de kerkenraad juist met Pasen om het gemeentewerk te steunen. Dat kan met de toegestuurde de acceptgirokaart of storting op het hiernaast genoemde rekeningnummer. Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.

3. Solidariteitskas

Waarom is er elk jaar de Actie Solidariteitskas?
Kerkelijke gemeenten helpen elkaar.  Gemeenten komen soms voor noodzakelijk grote uitgaven te staan die ze zelf even niet kunnen financieren. Ook kunnen er andere redenen zijn die er toe leiden dat gemeenten tijdelijk hulp nodig hebben. Dat is het uitgangspunt.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. De investeringen zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen.

4. Eindejaarscollecte

Aan het eind van het jaar kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen.
Om die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten! Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt!

Contactpersoon:
Jan Frans Manten, kerkrentmeester
06 – 53 72 00 90

stuur een mail

Bank NL 27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
onder vermelding van:
– Kerkelijke Bijdrage (AKB)

Of voor de andere acties onder vermelding van:

– Paascollecte
– Solidariteitskas
– Eindejaarscollecte